Tel: 02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688 
Hotline: 089-445-1043, 097-459-6154, 091-964-5546

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ราคาถูก ยุโรปตะวันออก 2016 / 2559 เที่ยวยุโรปตะวันออก ทัวร์ปราก เที่ยวออสเตรีย ทัวร์เยอรมัน ฮังการี เช็ค โปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก โปรโมชั่น

ทัวร์ยุโรปไฮไลท์เยอรมัน 7วัน4คืน (QR)QATAR SUPER PROMOTION 2016

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์ยุโรปปีใหม่2559/2016  เชสกี้ครุมลอฟประเทศสาธารณรัฐเชค  ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์ยุโรปปีใหม่2559/2016 ทัวร์ยุโรปตะวันออกออสเตรีย ฮัลสตัทท์   เบอร์ลิน โพสท์ดัม เดรสเดน มาเรียนสกี้ ลาซเน่ คาร์โลวีวารี ปราก เวียนนา ฮัลลสตัดด์ มิวนิค

ทัวร์ยุโรปตะวันออก2016/2559 ทัวร์ยุโรปไฮไลท์เยอรมัน 7วัน4คืน (QR)QATAR SUPER PROMOTION 2016 บินช่วงกลางวัน ได้พัก 1 คืนก่อนเริ่มต้นเทียววันรุ่งขึ้น เบอร์ลิน โพสท์ดัม เดรสเดน ไลฟ์ซิค นูเริมเบิร์ก โรเธนเบิร์ก ปราสาทนอยชวานสไตน์ ฟุสเซ่น มิวนิค
วันเดินทาง  23-29 ก.ย. / 30 ก.ย.-5ต.ค. / 16-22 ต.ค. / 19-25 ต.ค. / 4-10 ธ.ค. 2559
ราคาทัวร์ยุโรป เริ่มต้น   50,500 บาท
สายการบิน :   Qatar Airways  (QR)
รหัสทัวร์    NMS-EURO-PRO-7D4N-QR

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กต่ำกว่า12
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
23-29 ก.ย. / 30 ก.ย.-5ต.ค. 2559 50,500 50,500 50,500 50,500 6,000
16-22 ต.ค. / 19-25 ต.ค.2559 50,500 50,500 50,500 50,500 6,000
4-10 ธ.ค. 2559 50,500 50,500 50,500 50,500 6,000


ทัวร์ยุโรปไฮไลท์เยอรมัน 7วัน4คืน (QR)QATAR SUPER PROMOTION 2016

ทัวร์ยุโรป   วันแรก กรุงเทพฯ-โดฮา-เบอร์ลิน

06.00น.   พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q ประตู 7-8 สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
09.05น.   ออกเดินทางสู่ สนามบินเทอเกิ้ล เบอร์ลิน โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR-831
11.35น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศกาต้าร์ จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเครื่อง
14.20 น.  นำท่านออกเดินทางจากโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR-077
19.40 น.   เดินทางถึงสนามบินเทอเกิ้ล กรุงเบอร์ลิน จากนั้นนำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือ เดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางเข้าสู่ นครหลวงเบอร์ลิน นครหลวงที่ยิ่งใหญ่แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Grand City Hotel Berlin East หรือระดับเทียบเท่า

 ทัวร์ยุโรป   วันที่สองเบอร์ลิน-ขมเมือง-โพสท์ดัม-เดรสเดน

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ นครหลวงเบอร์ลิน ซึ่งนครแห่งนี้มีการบูรณะอาคารบ้านเรือนและสถานที่สำคัญมากมาย หลังจากที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และยังได้รับการสร้างเมืองใหม่ และซ่อมแซมทำนุบำรุงอย่างมากอีกครั้งหลังจากการรวมประเทศของเยอรมันตะวันตกและเยอรมันตะวันออกในปี ค.ศ. 1990 จนทำให้กลายเป็นนครหลวงที่ยิ่งใหญ่และสวยงามอีกครั้งดังเดิม นำท่านชมบริเวณโดยรอบของ อาคารไรช์สตัด รัฐสภาของเยอรมันที่โดดเด่นด้วย ไรซ์สตัดโดม โดมหลังคาแก้วฝีมือการออกแบบของท่านเซอร์นอร์แมน ฟอสเตอร์ สถาปนิกชื่อดังจากอังกฤษ พร้อมนำท่านชม ประตูบราเดนเบิร์ก สัญลักษณ์ที่สำคัญของเบอร์ลิน นำท่านสู่บริเวณอดีตที่ตั้งของ จุดตรวจ ชาร์ลี Checkpoint Charlie บริเวณที่เคยเป็นด่านตรวจระหว่างตะวันตกและตะวันออก จากนั้นนำท่านสู่ อีสต์ไซด์ แกลเลอรี่ บริเวณที่อนุรักษ์กำแพงเบอร์ลินไว้ประมาณ 1 กิโลเมตรเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งอดีตของความแตกแยกในรูปแบบของการปกครอง ให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบน ถนนเคอร์เฟอร์สเตนดัมมน์หรือคูดัมมน์ของชาวเบอร์ลิน ย่านช้อปปิ้งใหญ่ของคนในเมืองนี้ที่ไม่น้อยหน้าไปกว่าเมืองอื่นใดในยุโรปตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองโพสท์ดัม ที่ตั้งแห่ง พระราชวังซองส์ซูซี่ Sans Souci ซึ่งเป็นภาษา
ฝรั่งเศสที่มีความหมายว่าไร้กังวล อดีตพระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์บราเดนเบิร์ก มาตั้งแต่ศตวรรษที่17 นำท่านเดินชมบริเวณ รอบนอกของปราสาทหรือพระราชวังแห่งนี้ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามโดยเฉพาะในช่วงยุคสมัยของพระเจ้าเฟดเดอริคที่ 2 ด้วยศิลปะบารอคที่สวยงาม รวมทั้งบริเวณอุทยานที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามและมีขนาดใหญ่ร่วม 80 เอเคอร์ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเดรสเดน Dresden (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.) เมืองสวยแห่งเยอรมันตะวันออกในอดีตเมืองที่เคยได้ชื่อว่ามีจัตุรัสกลางเมืองที่สวยที่สุดในเยอรมันตะวันออก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Wyndham Garden Dresden หรือระดับเทียบเท่า

 ทัวร์ยุโรป   วันที่สามเดรสเดน-ชมเมือง-ไลฟ์ซิค

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินชม บริเวณเมืองเก่าเดรสเดน ที่ได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็น ฟลอเร้นซ์แห่งลุ่มแม่น้ำเอลเบ้ ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่แม้ว่าจะถูกผลกระทบอย่างหนักในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 จากการทึ้งระเบิดถล่มทั้งเมืองของสัมพันธมิตรอย่างหนัก ในวันที่ 13-14 ก.พ. 1945 รัฐบาลของเยอรมันต้องใช้เวลาร่วม 50 ปี ซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ทั้งหมด นำท่านชม วิหารแม่พระ Frauen Kirch ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่ โดยการใช้การประกอบขึ้นมาใหม่จากกองหินมากมายนับล้านชิ้น ให้กลับมาสวยงามดังเดิม จากนั้นนำท่านเดินชม มหาวิหารประจำเมือง และชมความสวยงามของ กำแพงภาพเซรามิคที่มี ความยาวถึง 103 เมตรที่บอกเล่าประวัติความเป็นมาแห่งเมืองเดรสเดน เดินบนบลูเทอเรสที่เลียบแม่น้ำเอลเบ้ สู่บริเวณ แซมเปอร์โอเปร่าเฮ้าส์ที่สวยงาม ก่อนนำท่านเดินชมบริเวณรอบนอกของพระราชวังสวิงเกอร์ แห่งอาณาจักรแซกซอน ซึ่งจักรพรรดิออกัสตุส เดอะสตรองได้สร้างไว้อย่างสวยงามด้วยศิลปะในยุคบารอค

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านออกเดินทางต่อสู่เมืองไลฟ์ซิก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) เมืองเก่าที่มีอายุมากกว่า 800 ปีและเป็นอีกหนึ่งเมืองในเขตเยอรมันตะวันออกในอดีตที่ได้รับการพัฒนาอย่างรวดร็วหลังการเปิดม่านเหล็กเป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางการศึกษา เมืองแห่งการจัดงานนิทรรศการนานาชาติ เมืองแห่งการดนตรี เมืองแห่งการจัดการแข่งขันกีฬา-งานเทศกาลต่างๆ มากมาย นับว่าเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวามากๆ ที่สุดเมืองหนึ่งของเยอรมัน นำท่านชมเมืองไลฟ์ซิก เมืองที่ตื่นขึ้นมาจากการล่มสลายของการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ในปีค.ศ.1990 เป็นเมืองที่มีความเจริญอย่างรวดเร็ว ไม่แพ้นครหลวงเบอร์ลิน นำท่านชมมหาวิหารเซนต์นิโคลัส โบสถ์ใหญ่ที่สร้างในสไตล์โกธิคที่งดงามและนับเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองนี้ นำท่านเดินชมบริเวณย่านเมืองเก่าของไลฟ์ซิก บริเวณ มาร์เก็ตสแควร์ สถานที่แลกเปลี่ยน-ค้าขายสินค้าในอดีต รวมถึงเป็นลานจัดงานเทศกาลต่างๆ ชมศาลาว่าการเมืองเก่าที่มีอายุร่วม 500 ปี ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับประวัติของไลฟ์ซิก ให้เวลาท่านเดินเล่นในแมดเอร์ พาสซาดอาเขต ที่เป็นช้อปปิ้งอาเขตที่สวยงามมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 15

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ. ภัตตาคารพื้นเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NH Leipzig Messe หรือระดับเทียบเท่า

 ทัวร์ยุโรป    วันที่สี่ ไลฟ์ซิค-นูเรมเบิร์ก-โรเธนเบิร์ก-สตุตการ์ต

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางลงใต้สู่เขตแคว้นบาวาเรีย แวะเที่ยวชม เมืองนูเรมเบิร์ก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ช.ม.) เมืองที่มีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ น่าชมเป็นอย่างยิ่ง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์ลอเรนซ์ วิหารสวยประจำเมืองให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมืองชั่วครู่ ก่อนนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโรเธนเบิร์ก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) เมืองโบราณยุคอัศวินของเยอรมัน ที่เมืองยังได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี โดยยังมีกำแพงเมืองอายุร่วม 500 ปีล้อมกำแพงเมืองอยู่ ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีบรรยากาศสวยงาม มีร้านขายของที่ระลึกมากมาย ชมอาคารศาลาว่าการเมืองที่มีหน้าต่างของนาฬิกาประจำเมืองที่เป็นตำนานในการปกป้องเมืองของเจ้าเมืองนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสตุตการ์ต เมืองแห่งเมอร์ซิเดสเบนซ์ ยนตรกรรมชื่อดังของเยอรมัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Mercure Stuttgart Messe หรือระดับเทียบเท่า

 ทัวร์ยุโรป   วันที่ห้า สตุตการ์ต-ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิค

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา ที่ตั้งของ 2 ปราสาทดังแห่งบาวาเรียนอยชวานสไตน์และ
โฮเฮนชวานเกา ท่านจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพที่สวยงามของแคว้นบาวาเรียที่ตั้งอยู่ในเขตของเทือกเขาแอลป์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านขึ้นรถชัตเติ้ลบัสขึ้นเขาและนำท่านเดินต่อสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ Neuschwanstein นำท่านชมภายในของตัวปราสาท ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์ นำท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆซึ่งความงามนี้ยังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนต์การ์ตูนและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางลงจากตัวปราสาท (หรือท่านอาจใช้บริการรถเทียมม้า โดยมีค่าบริการเพิ่มเติมท่านละ 3 ยูโร ไม่รวมในค่าบริการและไม่สามารถทำการจองล่วงหน้าได้) นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองมิวนิค นครหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) นำท่านแวะชม บีเอ็ม ดับบลิว เวิลด์ โชว์รูมแห่งใหม่ที่ทันสมัยที่สุดของยนตรกรรมแห่งบาวาเรีย ให้ท่านเดินชม ถ่ายรูปกับ รถยนต์ – มอเตอร์ไซด์ของบีเอ็มดับบลิว รวมทั้งรถ มินิคูเปอร์ ให้เวลาท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของรถยนต์ยี่ห้อดังนี้ นำท่านแวะถ่ายรูปบริเวณรอบนอกของพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนแห่งกษัตริย์บาวาเรีย และยังเป็นสถานที่ประสูติของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 อีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม Leonardo Hotel Munich หรือเทียบเท่า

 ทัวร์ยุโรป   วันที่หกมิวนิค-ชมเมือง-สนามบินมิวนิค-โดฮา

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านผ่านชมย่านสำคัญๆ บน ถนนแมกซิมิเลี่ยน สตราเซ่ ที่ตั้งของโอเปร่าเฮ้าส์ จัตุรัสมาเรียน–พิพิธภัณฑ์เรสซิเด้นท์ รวมทั้งวิหารแม่พระ ที่มีหอคอยที่มียอดโดมเป็นรูปทรงคล้ายหัวหอมใหญ่เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งเมืองมิวนิค และบริเวณนี้ยังเป็นย่านช้อปปิ้งที่สำคัญของมิวนิคอีกด้วย ให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ้งและรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
13.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินมิวนิค เพื่อผ่านขั้นตอนการเช็คบัตรโดยสาร และทำเรื่องขอคืนภาษี (Tax Refund) ฯลฯ
17.15 น. ออกเดินทางกลับ โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR-058
23.45 น. เดินทางถึงนครโดฮา ประเทศกาต้าร์ จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเครื่อง

 ทัวร์ยุโรป   วันที่เจ็ดโดฮา-กรุงเทพฯ

02.10 น. นำท่านออกเดินทางจากโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR-836
12.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..


รีวิวภาพทัวร์ยุโรปตะวันออก โปรโมชั่น

ทัวร์ยุโรปตะวันออก คาร์โลวี่วารี่ทัวร์ยุโรปตะวันออก คาร์โลวี่วารี่ ทัวร์ออสเตรีย ซาลสเบิร์ก (Salzburg) เที่ยวออสเตรีย ซาลสเบิร์ก (Salzburg) ยุโรปตะวันออก ทัวร์ออสเตรีย บ้านโมสาร์ท ทัวร์ออสเตรีย ปีใหม่ 2557 บ้านโมสาร์ท
เงื่อนไขการจองทัวร์ยุโรปตะวันออก โปรโมชั่น 2015

*** บัตรโดยสารของการบินที่เสนอเป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก ***
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
*** โรงแรมในยุโรป บางแห่งอาจไม่มีเตียงเสริมให้บริการอาจจะไม่สะดวกสำหรับท่านที่ต้องการพักห้องละ 3 ท่าน***

เงื่อนไขการจองทัวร์
1. กรุณาวางเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจำแล้วเท่านั้น
2. หากมีการยกเลิการจอง หลังจากที่ชำระค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ บริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า (โดยยังมิได้รวมภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน) ให้กับสายการบินไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่า ซึ่งจะทำการยื่นวีซ่า ล่วงหน้า 1 เดือนครึ่ง - 2 เดือน ก่อนการกำหนดการเดินทาง หากยื่นวีซ่าและออกบัตรโดยสารแล้ว จะต้องชำระค่าเปลี่ยนชื่อและค่าภาษีน้ำมันที่ปรับเปลี่ยน โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท (การเปลี่ยนคนเดินทางจะต้องดูระยะเวลาในการยื่นวีซ่าของผู้เดินทางท่านใหม่ด้วยว่าทันหรือไม่)
4. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ต้องชำระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วันทำการ
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทฯ ต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำทั้งหมด เนื่องจากเหตุผลในข้อ 2 และหากมียกเลิกหลังจากออกบัตรโดยสารและทำการยื่นวีซ่าแล้ว บริษัทฯ จะทำการคืนเงินได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสายการบิน, วีซ่า ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ ประเทศที่เราเดินทาง
7. กรณียื่นวีซ่า แล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ และค่าทัวร์
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรือ หลังออกบัตรโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่ามัดจำ และค่าทัวร์

อัตรานี้รวมบริการ
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-เบอร์ลิน//มิวนิค-โดฮา-กรุงเทพฯ
• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2-3 ต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีและผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี กรมธรรมพ์ 500,000 บาท
• ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 13 พ.ค.59 และท่านต้องชำระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน

อัตรานี้ไม่รวมบริการ
• ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นที่จะต้องชำระเพิ่มอีก ท่านละ 3,000 บาท
• ค่าทิปคนขับรถ-ไกด์ท้องถิ่น-ร้านอาหาร ในยุโรปและทิปหัวหน้าทัวร์ ต้องเก็บเพิ่มจากราคาทัวร์อีกท่านละ 1,500 บาท
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบิน
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
• ค่าประกันการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน


* ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน
และ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า *


รีวิวทัวร์ยุโรปตะวันออก  |  รีวิวทัวร์ยุโรป

 

www.namchatour.com ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส
79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230
เบอร์โทร. 02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688 แฟกซ์. 02 947 8622
Hotline: 089 445 1043 (รัน), 097 459 6154 (นวล), 091 964 5546 (น้อง)
Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง) 

อีเมล์. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.namchatour.com
www.teamtravelservice.com  www.teamtravel.co.th
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266
ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

Style Setting

Fonts

Layouts( inner pages )

Direction

Template Widths

px  %

px  %