Tel: 02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688 
Hotline: 089-445-1043, 097-459-6154, 091-964-5546

ทัวร์เกาหลี ปีใหม่ 2559 / 2016ราคาถูก 2558 เที่ยวเกาหลี การบินไทย 2015 เกาหลี เที่ยวเกาหลี แพคเกจทัวร์ ท่องเที่ยวเกาหลี บริษัททัวร์เกาหลี Korea ใบไม้เปลี่ยนสี 2558

ทัวร์เกาหลีพฤศจิกายน2558 AUTUMN IN KOREA 5วัน3คืน (XJ) ใบไม้เปลี่ยนสี พักซูวอน 1 คืน , กรุงโซล 2 คืน

ทัวร์เกาหลีราคาถูก14900    ทัวร์เกาหลี เกาหะนามิ ราคาถูก14900  ทัวร์เกาหลี เอเวอร์แลนด์2559  ราคาถูก14900
ทัวร์เกาหลีราคาถูกฤดูใบไม้เปลี่ยนสี2558 
พักซูวอน 1 คืน , กรุงโซล 2 คืน อาหารครบทุกมื้อ ไม่มีฟรีอิสระ  เดินทางตลอดเดือนพฤศจิกายน 2558 ตามรอยซีรีย์ WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ / ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร์ปั่น RAIL BIKE ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม / ชมมรดกโลกที่ ป้อมฮวาซอง สนุกสุดเหวี่ยงกับสวนสนุก EVERLAND / เรียนการทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติ ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ตลาดดังเมียงดง / ช้อป ชิม ชิล บนถนนสุดชิคที่ตลาดฮงอิก ถ่ายรูป 3 มิติ ที่ TRICK EYE & ICE MUSEUM / ถ่ายรูปกับแมวสีชมพูน่ารักที่ HELLO KITTY CAFÉ / ชมพระราชวังแห่งความรัก พระราชวังชางด็อกกุง
วันเดินทางเริ่ม: พฤศจิกายน 2558 ออกเดินทางทุกวัน กรุณาดูวันเดินทางในตาราง
ราคาทัวร์เกาหลี เริ่มต้น : 14,900 บาท 
สายการบิน : AIR ASIA X  (XJ)
รหัสทัวร์ เกาหลี : N2-KOREA-5D (XJ)

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กต่ำกว่า12
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
02-06 พฤศจิกายน 2558 14,900 14,900 14,900 14,900 5,000
03-07 พฤศจิกายน 2558  15,900  15,900  15,900  15,900  5,000 
04-08 พฤศจิกายน 2558 15,900  15,900  15,900  15,900  5,000 
05-09 พฤศจิกายน 2558 15,900  15,900  15,900  15,900  5,000 
06-10 พฤศจิกายน 2558  15,900  15,900  15,900  15,900  5,000 
07-11 พฤศจิกายน 2558 15,900  15,900  15,900  15,900  5,000 
08-12 พฤศจิกายน 2558
14,900  14,900  14,900  14,900  5,000 
09-13 พฤศจิกายน 2558 14,900  14,900  14,900  14,900  5,000 
10-14 พฤศจิกายน 2558 15,900  15,900  15,900  15,900  5,000 
11-15 พฤศจิกายน 2558 18,900  18,900  18,900  18,900  5,000 
12-16 พฤศจิกายน 2558 15,900  15,900  15,900  15,900  5,000 
13-17 พฤศจิกายน 2558 15,900  15,900  15,900  15,900  5,000 
14-18 พฤศจิกายน 2558 15,900 15,900 15,900 15,900 5,000 
15-19 พฤศจิกายน 2558 14,900 14,900 14,900 14,900 5,000 
16-20 พฤศจิกายน 2558 14,900 14,900 14,900 14,900 5,000 
17-21 พฤศจิกายน 2558 15,900 15,900 15,900 15,900 5,000 
18-22 พฤศจิกายน 2558 15,900 15,900 15,900 15,900 5,000 
19-23 พฤศจิกายน 2558 15,900 15,900 15,900 15,900 5,000 
20-24 พฤศจิกายน 2558 15,900 15,900 15,900 15,900 5,000 
21-25 พฤศจิกายน 2558 14,900  14,900  14,900   14,900 5,000 
22-26 พฤศจิกายน 2558 15,900  15,900  15,900   15,900  5,000 
23-27 พฤศจิกายน 2558 14,900 14,900 14,900 14,900 5,000
24-28 พฤศจิกายน 2558 15,900 15,900 15,900 15,900 5,000
25-29 พฤศจิกายน 2558 15,900 15,900 15,900 15,900 5,000
26-30 พฤศจิกายน 2558 15,900 15,900 15,900 15,900 5,000
27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 58 15,900 15,900 15,900 15,900 5,000
28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 58 15,900 15,900 15,900 15,900 5,000
29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 58 14,900 14,900 14,900 14,900 5,000

 

โปรแกรมทัวร์เกาหลีราคาถูกพฤสจิกายน2558 (XJ) AUTUMN  IN KOREA (XJ) NOV  ทัวร์เกาหลี 14,900

 ทัวร์เกาหลี  วันแรก        กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

22.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

01.55 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ700

ทัวร์เกาหลี   วันที่สอง ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – ตามรอยซีรี่ย์ WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ ปั่นเรียวไบท์ RAIL BIKE – ป้อมฮวาซอง - โรงแรมซูวอน

09.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย
2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เกาะนามิ ตั้งอยู่ที่เมืองชุนชอน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันออก ประมาณ 63 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ลอยน้ำ เป็นเกาะกลางแม่น้ำฮัน ซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนชองพยอง โด่งดังจากซีรีย์ เพลงรักในสายลมหนาว ซึ่งใช้เกาะนามิเป็นสถานที่ถ่ายทำ เกาะนามิได้ชื่อตามนายพลนามิ ที่รับราชการตั้งแต่อายุ 17 ปี บิดาอยู่ในตระกูลสูงศักดิ์ ส่วนมารดาเป็นเจ้าฟ้าหญิง เขานำทัพกวาดล้างจลาจลในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศได้ทั้งหมด และได้รับตำแหน่งสูงเมื่อยังมีอายุเพียง 26 ปี แต่หลังจากเปลี่ยนรัชกาลใหม่ เขาก็ถูกใส่ร้ายว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชีวิตพร้อมกับมารดาและพวกรวม 25 คน ต่อมา หลังผลัดเปลี่ยนรัชกาลใหม่อีกครั้ง ได้มีการพิสูจน์พบว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดล้วนเป็นเท็จ เขาจึงได้รับคืนยศถาบรรดาศักดิ์ดังเดิม เกาะนามิเรียกตัวเองอย่างเก๋ไก๋ว่า NAMINARA REPUBLIC และเรียกตั๋วเรือข้ามฟากและตั๋วเข้าชมเกาะว่า VISA ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกเสมือนข้ามมาเที่ยวรัฐๆ หนึ่งที่เป็นเอกเทศออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิ้ล และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีให้ชมกันทุกฤดูกาล ทั้งเกาะไม่มีเสาไฟหรือสายไฟให้เห็นเลยซักต้นเพราะมันถูกฝั่งลงใต้ดินทั้งหมดเพื่อให้ไม่บดบังทัศนียภาพ และมีสุสานของนายพลนามิ ซึ่งยังคงตั้งอยู่ ณ เกาะแห่งนี้

เที่ยง บริการอาหาร (1) เมนู ทัคคาลบี“หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องชื่อแห่งเมืองซุนซอน นำไก่บาร์บีคิว ข้าวเหนียว มันหวาน ผักต่างๆลงผัดรวมกับซอสแบบเกาหลี นำผักกาดเขียวมาห่อรับประทาน และสามารถดัดแปลงเป็นทัคคาลบีโปคึมหรือข้าวผัดทัคคาลบี โดยนำข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี

จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับการปั่น RAIL BIKE ปั่นจักรยานบนรางรถไฟชมความงามท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม จากนั้นนำท่านชม ป้อมฮวาซอง ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองซูวอน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1997 ด้วยที่ว่ามีอายุมากกว่า 200 ปี บวกกับความยิ่งใหญ่และสวยงามของป้อมปราการนี้ ความยาวของกำแพงโดยรอบยาวถึง 5.5 กิโลเมตร ครั้งแรกป้อมนี้ถูกสร้างล้อมรอบเมืองซูวอน โดยจะมีประตูประจำอยู่ทั้ง 4 ทิศ ทิศเหนือมีชื่อว่า จังอันมุน (JANGANMUN) ทิศใต้เรียกว่า พัลทัลมุน (PANDALMUN) ทิศตะวันออกคือ ชางนยูงมูน (CHANGYONGMUN) และทิศใต้คือ ฮวาซอมุน (HWASEOMUN)

เย็น บริการอาหาร (2) เมนู ชาบู ชาบู สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ
พักที่ THE BON HOTEL / REGENCY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

ทัวร์เกาหลี   วันที่สาม โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดประจำชาติฮันบก - สวนสนุก EVERLAND – น้ำมันสน -ศูนย์เครื่องสำอาง COSMETIC – DRUMCAT SHOW – โรงแรมโซล

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)
นำท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ เพื่อให้ท่านเรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิและสนุกสนานเพลิดเพลินกับการทำกิมจิ และให้ท่านใส่ชุดฮันบกซึ่งเป็นชุดประจำชาติของเกาหลีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ ที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ หนอนสะบัด รถไฟเหาะรางไม้ ซึ่งเป็นไฮไลค์ของสวนสนุปแห่งนี้ และชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบไม่จำกัดจำนวนรอบ

เที่ยง บริการอาหาร (4) เมนู หมูย่างเกาหลี (PORK CALBI) ต้นตำรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ เป็นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นำมาย่างบนเตาถ่านร้อนๆ สุกกำลังดี แล้วตัดชิ้นพอคำ รับประทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็นคำๆ คล้ายเมี่ยงคำ แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด พร้อมข้าวสวย

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET ของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้เลือกซื้อกลับไปฝากเป็นของที่ระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัวและบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย

เย็น บริการอาหาร (5) เมนู ข้าวยำบิบิมบับ เสิร์ฟบริการพร้อมซุปชาบูหม้อรวมร้อนๆ 
จากนั้นนำท่านชมโชว์สุดพิเศษ !!! DRUMCAT SHOW เป็นโชว์การตีกลองและเล่นเครื่องดนตรีสากลอย่างมหัศจรรย์และสนุกสนานเป็นการแสดงใหม่ล่าสุด ของบรรดาสาวสวยสุด เซ็กซี่
พักที่ CO-OP STAY CO HOTEL / CHOCOLATE HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 ทัวร์เกาหลี   วันที่สี่ ศูนย์โสม - สมุนไพรฮ็อตเกนามู – ผ่านชมบลูเฮาส์ – พระราชวังชางด็อกกุง พลอยอะเมทิส - TRICK EYE & ICE MUSEUM – HELLO KITTY CAFÉ - ตลาดฮงอิก DUTY FREE – โซลทาวเวอร์ –ตลาดเมียงดง – โรงแรมโซล

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)
จากนั้นพาท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกนำมาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตำรายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮ็อตเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ็อตเกนามูนี้ ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นพาท่านผ่านชม บลูเฮ้าส์ ทำเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ อนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน้ำพุนับเป็นจุดที่มี ฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้น) จากนั้นนำท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวังลำดับที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี ค.ศ. 1405 และความสำคัญในการเป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน (JOSEON) และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญที่ยังคงรักษาไว้ ประกอบไปด้วย เขตพระราชฐานชั้นนอกพระราชฐาน ชั้นใน และสวนด้านหลังสำหรับเป็นที่พักผ่อนของพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีต้นไม้ขนาดยักษ์ที่มีกว่า 300 ปี, บ่อน้ำ และศาลาริมน้ำพระราชวังแห่งนี้เป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์ถึง 9 พระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน (JOSEON) ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวัง ได้แก่ พระตำหนัก INJEONGJEON, พระตำหนัก DAEJOJEON, พระตำหนัก SEONJEONGJEON, และพระตำหนัก NAKSEONJAE สวนลับ หรือสวนต้องห้าม หรือฮูวอน (HOWON) ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของพระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์ TAEJONG เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับพระราชวงศ์ เดิมสวนแห่งนี้มีชื่อว่า ‘BUKWON’ หรือ ‘GEUMWON’ แต่ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ‘BIWON’ ในรัชสมัยของกษัตริย์ KOJONG สวนแห่งนี้ถูกดูแลและบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดี และดูสวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

เที่ยง บริการอาหาร (7) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมึก กุ้ง อาหารเกาหลี เติมไม่อั้น
จากนั้นนำท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ  จากนั้นนำท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตาสามมิติ โดยท่านจะได้สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นท่าต่างๆ ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื่อผ่านเข้าไปในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนภาพวาดและของจริง และ ICE MUSEUM เป็นโซนน้ำแข็งแกะสลักรูปต่างๆ อุณหภูมิข้างใน ประมาณ - 4 องศา จากนั้นนำท่านไป HELLO KITTY CAFÉ (ฮงแด) เอาใจคนรักแมวเหมียวสีชมพู HELLO KITTY ซึ่งเจ้าตัวนี้เกิดที่ญี่ปุ่นโดย SANRIO เป็นคาเฟ่ที่ให้สาวๆเข้าไปนั่งชิลๆลิ้มลองเมนูน้องแมวเหมียว KITTY กัน ภายในร้านตกแต่งด้วย HELLO KITTY ทั้งหมด แม้กระทั่ง เค้ก คุกกี้ วาฟเฟิล และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ถ้วย จาน ชาม เอาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในร้านจะต้องมีเจ้าแมวเหมียวสีชมพูนี้อยู่ด้วย แม้แต่ในห้องน้ำก็ยังไม่เว้น จากนั้นให้ท่านอิสระ ช้อป ชิม ชิล ที่ ตลาดฮงอิก ถนนฮงอิก เป็นย่านที่มีความหลากหลายรวมอยู่แหล่งรวมเสื้อผ้าวัยรุ่น ที่ช้อป ที่กิน ที่ดื่ม และของใช้สุดเก๋ เป็นตลาดที่ไม่เคยหลับใหล จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น นาฬิกา , แว่นตา , เครื่องสำอาง , กระเป๋า , กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆอีกมากมายจากนั้นนำท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร์ (SEOUL TOWER) หรือ หอคอยเอ็นโซล (N SEOUL TOWER) หรือ “นัมซันทาวเวอร์” (NAMSAN TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน เป็นจุดท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน คนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงรั้วข้างบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป (สมัยแรกๆ นิยมใช้ลูกกุญแจเล็กๆ เขียนข้อความสัญญารัก และชื่อของคู่รักลงไปในกุญแจ แต่ช่วงปีหลังๆ มานี้เริ่มมีการพัฒนาอุปกรณ์การคล้องเป็น เคสโทรศัพท์มือถือ, บัตร T-MONEY, โซ่จักรยาน, พลั่ว และอุปกรณ์แปลกๆ อีกหลายอย่างที่คู่รักรุ่นใหม่สามารถคิดได้ และนำมาใช้แทนลูกกุญแจ) **ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์**

เย็น บริการอาหาร (8) เมนู ไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบำรุงสุขภาพ ไก่ขนาดกำลังเหมาะ ยัดไส้ด้วยโสม แปะก๊วย และสมุนไพรบำรุงร่างกาย เสิร์ฟในหม้อดินร้อนๆ
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ที่ตลาดเมียงดงนี้จะมีเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า น้ำหอม เครื่องสำอางค์ ทั้งแบบ แบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ ซีดีเพลง รูปดารา หรืออะไรที่วัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดนี้เลยทีเดียว อย่างร้านเครื่องสำอางค์ที่คุ้นหูคนไทย เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ร้านพวกนี้หาได้ไม่ยากในตลาดแห่งนี้ แถมไม่ได้มีแค่อย่างล่ะหนึ่งร้านอีกด้วย ประมาณว่าเพิ่งออกจากร้าน ETUDE มาเดินไปอีกสักพักก็ เจอร้าน ETUDE อีกหล่ะ SKIN FOOD, THE FACE SHOP ก็เช่นเดียวกัน ที่สำคัญราคาเครื่องสำอางค์จะถูกกว่าประเทศไทยมาก ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทยอีกด้วย อีกเรื่องก็ของกินเล่น จะมีไอติมโคนเจ้าดังอยู่ เพราะไอติมที่เค้ากดมาใส่โคนนั้น สูงถึง 2 ฟุต

พักที่ CO-OP STAY CO HOTEL / CHOCOLATE HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 ทัวร์เกาหลี   วันที่ห้า        ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า เมนู อูด้ง (9)
จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย

11.15 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย เที่ยวบินที่ XJ701 
14.50 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมด้วยความประทับใจ


รีวิวภาพทัวร์เกาหลี 2558

ทัวร์เกาหลี โซลทาวเวอร์ทัวร์เกาหลี 2556 โซลทาวเวอร์ เที่ยวเกาหลี พระราชวังเคียงบ็อค เที่ยวเกาหลี ปีใหม่ 2557 พระราชวังเคียงบ็อค ทัวร์เกาหลี ช้อปปิ้งเมียงดง เที่ยวเกาหลี 2013 ช้อปปิ้งเมียงดง
เงื่อนไขการจองทัวร์เกาหลีสงกรานต์2015

**เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคา 5,900 บาท**
*** ราคาจอยแลนด์ (ไม่รวมตั๋ว) 7,900 บาท ***
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***
**ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าทิป ท่านละ 25,000 วอน /ทริป/ท่าน หรือท่านละ 850 บาท/ทริป/ท่าน**

**หมายเหตุ**
1. รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ธุรกิจขายตรงเครื่องสำอางค์ หมอ พยาบาล หรือชาวต่างชาติ จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง**
2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้นๆ หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทำการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
4. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
5. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ายช่างภาพจะนำภาพถ่ายมาจำหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า
6. ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เช่น น้ำมันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
- ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
- ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
-ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
-ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 25,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า
1) พาสปอร์ต
2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว
3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่
4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
(สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
• กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
• กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
2.2 หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด
2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
• สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
• ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด , ไข่ , เนื้อสัตว์ , ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก


รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์เกาหลี ราคาถูก

www.namchatour.com ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส
44 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230
เบอร์โทร. 02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688 แฟกซ์. 02 947 8622
Hotline: 089 445 1043 (รัน), 097 459 6154 (นวล), 091 964 5546 (น้อง)
Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  teamtravel-nong (น้อง) 

อีเมล์. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  www.namchatour.com
www.teamtravelservice.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266
ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

Style Setting

Fonts

Layouts( inner pages )

Direction

Template Widths

px  %

px  %