tel.02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688 hotline 089 445 1043

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู เที่ยวเกาะเชจู ราคาถูก เกาะเชจู โปรแกรมทัวร์เกาะเชจู ปลายปี 2557 ทัวร์เกาะเชจู 2014 แพคเกจทัวร์เกาหลี เกาะเชจู โปรโมชั่น Jejudo Island

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู KOREA HOT JEJUDO 6 วัน 4 คืน ราคาถูก

แพคเกจทัวร์เกาหลี เกาะเชจู  ทัวร์เกาะเชจู แพคเกจทัวร์เกาหลี   ทัวร์เกาะเชจู แพคเกจทัวร์เกาหลี ราคาถูก

ทัวร์เกาะเชจู เที่ยวเกาหลี เกาะเชจู โรแมนติกสุดๆที่เกาะเชจู ปราสาทแก้ว ถนนพิศวง พิพิธภัณฑ์หมี เท็ดดี้แบร์ ยอดเขาตะวันรุ่ง (ซองซาน อิลชูบง) ซอพจิโกจิ ยงดูอัม (โขดหินหัวมังกร) น้ำตกจองบัง  วัดน้ำศักสิทธิ์ (ยักชอนซา) พระราชวังชางด๊อกกุง ช้อปปิ้งเมียงดง  คล้องกุญแจคู่รักที่โซลทาวเวอร์ โรงงานสาหร่าย  ทำคิมบับ ใส่ชุดฮันบกถ่ายภาพสามมิติ
สายการบิน  T'WAY (TW) 
รหัสทัวร์   N19-JEJU-6D4N-TW

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
เด็กต่ำกว่า12
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียงเสริม
เด็กต่ำกว่า 6
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
สอบถาม 2558 22,900 22,900 21,900 21,900 5,500


โปรแกรมเที่ยวเกาหลี เกาะเชจู ราคาถูก 2558

 ทัวร์เกาะเชจู วันแรก  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อินชอน

22.30 น.    คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ L สายการบินทีเวย์ (TW) โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระ การเช็คอินและความ พร้อมของเอกสารการเดินทาง พบกับหัวหน้าทัวร์ที่จะคอยให้บริการท่านตลอดระยะเวลาการเดินทาง
01.20 น.    นำท่านเดินทางสู่กรุงโซล โดยเที่ยวบินที่ TW102 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )

 ทัวร์เกาะเชจู วันที่สอง สนามบินอินชอน – โซลทาวเวอร์(ไม่รวมลิฟต์) – สนามบินกิมโป - เกาะเชจู – ยงดูอัม โขดหินหัวมังกร  - พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแล๊ต – พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้แบร์

08.40 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) จากนั้นแล้วนำท่านสู่ หอคอยโซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงสุดในโลก มีความสูงอยู่ที่480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ที่ฐานของหอคอยก็คือศาลาแปดเหลี่ยม ปาลกั๊กจอง สวนสัตว์เล็ก ๆ สวนพฤกษชาติ ห้องสมุดสาธารณะนัมซาน อาคาร อนุสรณ์ ผู้รักชาติอันชุงกุน และสถานที่อำนวยความสะดวกอันหลากหลาย สวนสำหรับออกกำลังกายและเดินพักผ่อนหย่อนใจยามที่เหน็ดเหนื่อยจากการงานหรือการเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ เราสามารถมาผ่อนคลายที่สถานที่แห่งนี้ได้ดีทีเดียว และด้านล่างของหอคอย ยังมีร้านค้าต่างๆ มากมาย นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลีแนวน่ารักๆ เรื่อง "กับดักหัวใจยัยแม่มด" ท่านสามารถขึ้นไปบนเฉลียงบริเวณหลังคาซึ่งคุณจะเห็นทิวทัศน์ของกรุงโซล พร้อมสัมผัสบรรยากาศ LOVE KEY CEREMONY เป็นสถานที่สุดโรแมนติก ที่บรรดาคู่รักเกาหลีนิยมนำแม่กุญแจมาคล้องกัน ในอีกความหมายว่า “เราจะไม่พรากจากกันจะรักกันตลอดไป” โดยนิยมเขียนชื่อตนเองและคู่รักลง บนแม่กุญแจพร้อมข้อความสุดซึ้งลงบนกุญแจจากนั้นคล้องกุญแจไว้และโยนลูกกุญแจทิ้งลงแม่น้ำ จึงเรียกกันว่า กุญแจคู่รัก อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอย ตามอัธยาศัย หรือ คล้องกุญแจคู่รัก  (ไม่รวมค่าลิฟท์)
เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง  บริการเมนู โอซัม บลูโกกิ หมูและปลาหมึกย่างบาร์บีคิว หมักสไตล์สมัยใหม่ของเกาหลี   มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยใส่หมูและปลาหมึกลงในกระทะทรงครึ่งวงกลมพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินคิมโป เพื่อนำท่านเดินทางสู่เกาะเชจู
……น.    เดินทางสู่เกาะเชจู โดยสายการบินทีเวย์ เที่ยวบินที่ TW…………..
.......น.    ถึงสนามบินนานาชาติเชจู
นำท่านเดินทางสู่เกาะเชจูซึ่งเป็นเกาะที่ได้รับการประกาศจาก UNESCO ให้เป็น NEW 7 WONDER OF NUTURE 2012 โดยสภาพพื้นที่โดยทั่วไปของเกาะเชจูเป็นหินลาวาที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟในอดีต อายุหลายพันล้านปีนำท่านชม ยงดูอัมโขดหินหัวมังกร
ซึ่งเป็นจุดชมวิวจุดแรกที่พาท่านไปชมคือบริเวณชายฝั่งซึ่งเป็นที่ถูกน้ำทะเลเซาะจนมีรูปทรงคล้ายกับมังกรกำลังอ้าปาก นักท่องเที่ยวที่มาที่เกาะเชจูต้อง มาถ่ายรูปเพื่อนเป็นที่ระลึกกับโขดหินนี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะแห่งนี้ และเชื่อกันว่าหากได้มาขอพรกับมังกรดำก็จะสมหวัง ซึ่งจุดนี้เป็นที่ถ่ายทำละครเกาหลีชื่อดังมากมายบริเวณรอบๆจะเป็นทุ่งหญ้าสวยงามมาก นำท่านชม จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์ช็อกโกแล๊ต (CHOCOLATE MUSEUM)   ศูนย์รวมของช็อกโกแลต เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของเกาหลีที่สร้างด้วยหินภูเขาไฟแห่งเกาะเชจู ช็อกโกแลตในขนาดและรูปแบบต่าง ๆ รวบรวมจากทั่วโลก ช็อกโกแลตรถโสม รสชาเขียว รสมะม่วง และรสใหม่ ๆ ถูกผลิตขึ้นมาสำหรับผู้นิยมช็อกโกแลตทั้งหลาย และยังสามารถชมวิธีการผลิตแบบท้องถิ่นได้โดยการมองผ่านตู้กระจก  หลังจากนั้นเราจะนำท่าน ชม พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้แบร์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้แบร์แห่งแรกของเกาหลี และใหญ่ที่สุดในเกาหลี
เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการเมนู HEUkTAEJI หรือ เมนูบาร์บีคิวหมูดำเกาหลี เมนูขึ้นชื่อที่ไม่ควรพลาดของเกาะเชจู หมูดำจะมีเนื้อสีเข้มกว่าหมูทั่วไป ย่างจนสุก รับประทานกับผัก เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เครื่องเคียงหลากชนิด น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และน้ำซุปสาหร่าย นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก JEJU HAWII หรือ เทียบเท่า

 ทัวร์เกาะเชจู วันที่สาม ซองซาน อิลชุลบง (ยอดเขาตะวันรุ่ง) – ซอพจิโกจิ – หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นบ้านเชจู – JEJU  GLASS CASTLE - น้ำตกจองบัง -วัดน้ำศักสิทธิ์ “ยักชอนซา” -ถนนพิศวง (MYSTERIOUS ROAD)

เช้า         รับประทาน อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ซงซานโพ เมืองท่าซึ่งเป็นป้อมปราการบนเขา  แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นหมู่ บ้านเล็กๆสุด ปลายด้านตะวันออกของเกาะมีปล่องภูเขาไฟทรงกรวยคว่ำชื่อซองซานอิลชุลบง หรือยอดเขาแห่งตะวันรุ่งเป็นหนึ่งในภูเขาไฟทั้งหมด 360 แห่งซึ่ง กระจัดกระจายอยู่บนเกาะ ซองซานอิลชุลบง เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 5,000 ปีก่อน มีความสูง 180 เมตร จนกลายเป็นภูเขาขนาดย่อม จะทางเดินแคบๆ จากเบื้องล่างมุ่งไปสู่ขอบปล่องภูเขาไฟทางด้านตะวันตกและเลยไปจนถึงยอด   เมื่อคุณขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดก็ได้เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างมหัศจรรย์แบบ 360 องศา ขนาดที่ว่าสวยงามเกินกว่าโลกแห่งความเป็นจริง  ด้านล่างยังมีการให้บริการขี่ม้าและที่นี่ยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลีหลายเรื่องอีกด้วย แล้วนำท่านชมความสวยงามของชายฝั่งทะเลกันต่อที่ ซอพจิโกจิ คำว่า โกจิ เป็นภาษาถิ่นของชาวเจจู หมายถึง อ่าวขนาดเล็ก เมื่ออดีตเป็นเพียงแค่แหลมธรรมดาๆ มีทุ่งหญ้ากว้างติดทะเล จากชายฝั่งจะมีโขดหินที่มีรูปร่างแปลกตาให้ดูมากมาย และต่อมามีการสร้างโบสถ์คริสต์ ประภาคาร และอาคารอีกหลายหลังขึ้นเพื่อใช้เป็นฉากถ่ายทำละครหลายเรื่อง อาทิ เทหน้าตักรักหมดใจ (All In) ฟินิกซ์ ลิขิตรัก เพลิงริษยา (Phoenix) นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบซีรีย์สเกาหลีมักนิยมมาเที่ยวที่นี่เพื่อมาถ่ายรูปคู่กับสถานที่ที่เคยปรากฏอยู่ในละคร ไม่ว่าจะเป็น โบสถ์ ประภาคารสีขาวที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขา และยังมีทุ่งดอกยูเช หรือดอกเรฟซีด ผลิดอกสีเหลืองบานสะพรั่งเต็มท้องทุ่งสวยงามมากๆ (ดอกยูเซ จะบานในช่วงเดือนมีนาคม-กลางเดือนเมษายน)
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการเมนูแฮมุนทัง หรือโป๊ะแตกเกาหลี ประกอบด้วย อาหาร ทะเลสด เช่น หอย ปู กุ้ง และ ผักสดต่างๆ ต้มบนหม้อไฟร้อนๆ รับประทานกับ กิมจิ และ เครื่องเคียง พร้อมข้าวสวย
บ่าย    พาท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นบ้านเชจู (JEJU FOLK VILLAGE MUSEUM) พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้านเชจู ได้บูรณะขึ้นใหม่บนพื้นที่กว่า 40 ไร่ ประกอบด้วยบ้านเกาหลีโบราณกว่า 117 หลัง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมาะในการเรียนรู้วิถ๊ชีวิตของชาวบ้านเมืองเชจู ทั้งสภาพบ้านเรือน การประกอบอาชีพ การดำรงชีวิต อาหารการกิน วัฒนธรรม รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรม ดนตรี แล้วนำท่าน   แล้วนำท่านชม ปราสาทแก้วแห่งเกาะเชจู (JEJU GLASS CASTLE) ภายในเป็นเมืองแห่งแก้วโดยแท้จริง เป็นสถานที่จัดแสดงเครื่องแก้วของเกาหลี ที่เป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่ง มีทั้งการเป่าแก้วและการนำแก้วมาดัดแปลงรูปลักษณ์เป็นสิ่งต่างๆ ส่วนสำคัญภายในปราสาทแก้วแห่งนี้มีอยู่หลากหลายสิ่งที่น่าสนใจ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของงานจัดแสดงกลางแจ้ง ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศอันเย็น ท้าสายลมหนาวแห่งฤดูใบไม้ผลิและในร่มที่จัดแสดงอยู่ในอาคาร งานที่จัดแสดงอยู่ในนี้เป็นงานที่เกิดมาจากแรงบันดาลใจของเหล่าศิลปินที่ดัดแก้วให้งดงามสารพัดนึก มีงานจัดแสดงมากกว่า 200 ชิ้น จากนั้น นำท่านเดินทางชม  น้ำตกจองบัง  เป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อของเกาะเชจู  ซึ่งเป็นน้ำตกที่เดียวใน เอเชียที่น้ำตกจะตกลงสู่ท้องทะเล และ บริเวณด้านล่าง ก็เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยมากมาย ที่เกิดจากกัดของน้ำตกและน้ำทะเล
จากนั้น นำท่าน วัดน้ำศักสิทธิ์ “ยักชอนซา”  วัดแห่งนี้เป็นวัดพุทธลัทธิ มหายาน ที่มีขนาดที่สุดในเอเชีย เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านจะได้นมัสการพระพุทธเจ้า แห่ง อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต จะได้ประทับใจกับความสง่างาม ของพระพุทธรูปยืน ที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลี ภายในอาคารตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่โอ่อ่าสวยงาม มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลายองค์ประดิษฐานอยู่ภายในวัด ให้ท่านได้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
 จากนั้นเชิญท่านสัมผัสปรากฏการณ์ประหลาดที่ ถนนพิศวง (MYSTERIOUS ROAD) ถนนสายนี้เป็นที่รู้จักกันดีบนเกาะเจจู มีชื่อว่า โดเกบิ ความพิเศษของถนนสายนี้ ก็เนื่องมาจาก ตัวถนนเป็นทางลาดขึ้นเขา แต่เมื่อนำรถไปจอดพร้อมดับเครื่องยนต์บนทางลาดแห่งนี้รถก็ยังคงสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อยู่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเกาะเจจูที่นักท่องเที่ยวนิยมมาสัมผัสความพิศวงของถนนสายนี้
เย็น     รับประทาน GODEUNG-EO JONGSIK บริการเมนู โกดึงงอจองซิก เมนูแนะนำเมื่อท่านมาเยือนเกาะเชจู เสิร์ฟท่านด้วย ปลาโกดึงงอและชุดอาหารซึ่งมีทั้งของต้ม ของทอด ของย่าง ของนึ่งหรือของหมัก ซึ่งชุดอาหารที่เสิร์ฟนั้นจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาลและภูมิภาค โดยจะเสิร์ฟมาพร้อมกันทีเดียว ใส่ในชามเล็กๆ ประมาณ 10 กว่าชาม ผู้ที่รับประทานสามารถเพลิดเพลินกับอาหารหลากหลายรูปแบบ ที่มีคุณค่าสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่เลยทีเดียว
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก JEJU HAWII หรือ เทียบเท่า

 ทัวร์เกาะเชจู วันที่สี่  เกาะเชจู – กรุงโซล – วัดโชเกซา - COSMETIC SHOP – ตลาดทงแดมุน

เช้า      รับประทาน อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
แล้วนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเชจู เพื่อนำท่านเดินทางสู่กรุงโซล
...... น.    เดินทางสู่กรุงโซล โดยสายการบินทีเวย์ เที่ยวบินที่ TW……
…… น.    ถึงสนามบินกิมโป กรุงโซล
เที่ยง      รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บริการเมนู บีบิมบับ และ ชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลด์ และผักสดนานาชนิด เสิร์ฟพร้อมน้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย เสริฟ พร้อม ข้าวสูตรดั่งเดิมของเกาหลี ซึ่งนำเอาข้าวสวย ผักต่างๆ เช่น ถั่วงอก ผักกาดเห็ดหอม สาหร่าย และซอสสีแดง มาผัดรวมกัน ซึ่งก็จะได้รสชาตแบบเกาหลีจริงๆ นำท่านสู่ วัดโซเกซา (JOGYESA) ศูนย์กลางจัดงานเทศกาลโคมไฟทุกเดือนห้าของทุกปี สร้างขึ้นในปี 1910 เป็นวัดใหญ่เพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวง ในขณะที่วัดส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูเขา ในปี 1936 วัดแห่งนี้ได้กลายเป็นวัดศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายโซเก นิกายที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี ภายในศาลาจะเป็นที่ตั้งขององค์พระประธาน และพระพุทธรูปน้อยใหญ่ภายในวัดยังมีตันสนที่นำมาจากเมืองจีน ซึ่งมีอายุกว่า 500 ปี  ใกล้ ๆ กับวัด มีร้านสังฆภัณฑ์มากมาย จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสำอางที่ COSMETIC SHOP ที่แห่งนี้เป็นแหล่งขายเครื่องสำอางแบรนด์เกาหลีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว อิสระให้ท่านเลือกช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษีที่  อาทิเช่น เครื่องสำอางโรจูคิส LOTREE, DR.CLOSEE  ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศเกาหลีและบ้านเรา จากนั้นนำท่านสู่แหล่ง Shoppingเอาใจสาวๆนัก Shop ที่ตลาดสินค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียที่ ตลาดทงแดมุน หรือเทียบได้กับประตูน้ำบ้านเรา ตลาดทงแดมุนตั้งอยู่ทางประตูทิศตะวันออกซึ่งเป็น 1 ในประตูเมืองดั้งเดิมของกรุงโซล ตลาดแห่งนี้ท่านสามารถ ช้อปปิ้งสินค้าที่หลากหลาย สามารถต่อราคาได้อย่าง สนุกสนาน มีร้านรวงมากมาย มีห้างขายเสื้อผ้าที่ทันสมัยอยู่ด้วยนับ 10 ร้านหรือมากกว่านั้น ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ บางร้านเปิด 24 ชั่วโมงและมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน  สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่องกีฬา ร้านต่างๆที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด เช่น Migliore, ตึก Doosan Tower, Hello APM, Freeya Tower และ Designer Club อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เย็น      รับประทาน SAMGYETANG หรือไก่ตุ๋นโสมเกาหลี อาหารตำรับชาววังไว้บำรุงสุขภาพใช้ไก่ที่อายุพอเหมาะกับการรับประทาน (อายุ 45 วัน) ท่านละ 1 ตัว ที่ล้างเครื่องในออกให้หมดแล้วยัดไส้ด้วยของบำรุง อาทิเช่น เม็ดพุทราแห้ง รากโสมเกาหลี เก๋ากี้ รับประทานพร้อมกับข้าวซึ่งใส่อยู่ภายในตัวไก่ และเสริมรสชาติด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวเกาหลีคล้ายเส้นขนมจีนของไทยปรุงรสด้วยพริกไทยและเกลือป่นของเกาหลี เสิร์ฟพร้อม Ginseng wine เป็นโซจูดองโสมเพื่อบำรุงร่างกายให้คึกคักกระปรี้กระเปร่า
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOTEL GOLDEN FOREST / HAEDAM SHEA HOTEL หรือ เทียบเท่า

 ทัวร์เกาะเชจู วันที่ห้า  ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร - พระราชวังชางด๊อกกุง – คลองชองเกชอน - DUTY FREE –ช้อปปิ้งเมียนดง

เช้า      รับประทาน อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเพิ่มพลังด้วยการแวะชิมสมุนไพรโสม ศูนย์โสมเกาหลี เป็นสถานที่แหล่งรวมศูนย์สมุนไพรโสม เพื่อฟังคำบรรยายถึงสรรพคุณต่างๆ ของโสมแต่ละชนิด โดยโสมที่ดีมีคุณภาพ ต้องมีอายุ 6 ปี รัฐบาลเกาหลีได้ใส่ใจกับเรื่องนี้อย่างมากจึงต้องเข้ามาควบคุมทุกขั้นตอนตั้งแต่ การเริ่มปลูกโสม จนกระทั้งการผลิตออกมาเป็นตัวยา “โสมเกาหลี” นั้นมีสารประกอบที่สำคัญอยู่หลายอย่างมีทั้งวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด แต่สารสกัดที่น่าสนใจที่สุดนั่นคือ “ซาโปนิน” ซึ่งมีการนำมาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของสาร “ซาโปนิน” โดยแบ่งแยกชนิดไปตามสถานที่เพาะปลูกและสายพันธุ์ และพบว่าโสมเกาหลีนั้น มีสัดส่วนของสารซาโปนินและสารออกฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์มากที่สุด สมุนไพรโสม มีสรรพคุณมากมายไม่ว่าจะเป็นการรักษาเกี่ยวกับหลอดเลือด ความดันผิดปกติ การเมื่อยล้าจากการทำงานหนัก ใช้สมองอย่างหนัก และยังช่วยให้สดชื่นระหว่างวันทำงานได้อีกด้วย โดยท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โสมได้ในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทย ถึงสองเท่า เหมาะแก่การที่จะเป็นของฝาก ของที่ระลึกแด่คนที่รักด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนย์สมุนไพร ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับและดูและตับของเรา ซึ่งจะเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน ท่านจะได้ชมการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มีคุณค่าเพียงใดต่อโลกใบนี้ แล้ว  แล้วนำท่านสัมผัสบรรยาการย้อนยุคที่ พระราชวังชางด๊อกกุง Changdeokgung Palace Complex หรือ พระราชวังชางด๊อก หนึ่งในห้าพระราชวังที่สำคัญที่สุดในเกาหลี สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแทจงแห่งราชวงศ์โชซอน  ชางด๊อกกุงได้ใช้เป็นที่ประทับขององค์กษัตริย์ ที่ว่าราชการ และที่ทำงานของขุนนางข้าราชการจนถึงปี พ.ศ. 2415 (ค.ศ. 1872) เมื่อพระราชวังเคียงบกซึ่งอยู่ข้างเคียงได้รับการสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งโดยสมเด็จพระจักรพรรดิซุนจง แต่อย่างไรก็ตามกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของเกาหลีพระองค์นี้ก็ได้เสด็จมาประทับที่ชางด๊อกกุงเรื่อยมากระทั่งสวรรคตในปี พ.ศ. 2469 (ค.ศ. 1926) และที่สำคัญกว่านั้นพระราชวังชางด๊อกกุง คือหนึ่งในพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดเพราะสร้างมาตั้งแต่ปี 1405  และได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก พระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นพระราชวังหลักของกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอนจนถึงการล่มสลายของการปกครองระบอบกษัตริย์ในเกาหลี เป็นพระราชวังที่ถูกสร้างเป็นลำดับที่สองโดยสร้างต่อจากพระราชวัง พระราชวังเคียงบกกุง เป็น1 ใน 5 ของพระราชวังที่สำคัญที่จะต้องรักษาไว้ พระราชวังแห่งนี้ได้เป็นฉากหลังในซีรีส์เกาหลีเรื่องแดจังกึมจอมนางแห่งวังหลวง
เที่ยง    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟต์ บาบีคิว เกาหลี หมู เนื้อ ไก่ ซีฟู๊ด ไม่อั้น
บ่าย    นำท่านเดินชม คลองชองเกชอน (CHEONGGYECHEON) ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ำใสจนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่กำลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะ ต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่งคลอง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ Duty Free Shop ที่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ เป็นต้น แล้วนำท่านช้อปปิ้งกันต่อที่ ตลาดเมียงดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี ที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้า ล็อตเต้ เมโทมิโตบ้าและห้างชินเซแกร้านมิกลิออร์ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดินและบนดินขายเครื่องแต่งกายสำเร็จรูปรองเท้าเครื่องใช้เครื่องประดับและเครื่องสำอางเป็นที่พึงปารถนาของนักซื้อนักแต่งตัวทั้งหลายและเชิญท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยสินค้าที่มีมากทีสุดในตลาดนี้คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายต่างๆ เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรี เครื่องนอน รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับและเครื่องสำอาง ETUDE, SKINFOOD, THE FACE SHOP ฯลฯ
เย็น    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พลูโกกิ เนื้อหมูหมักซอสคันจังและเครื่องปรุงต่างๆทานพร้อมข้าวสวยร้อน และเครื่องเคียง นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOTEL GOLDEN FOREST / HAEDAM SHEA HOTEL หรือเทียบเท่า

 ทัวร์เกาะเชจู วันที่หก  ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง  – โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก –พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ - ช้อปปิ้งย่านอีวาแด - ซุปเปอร์มาเก๊ตละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง หรือ RED PINE ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็น น้ำมันสนเข็มแดง จากนั้นนำท่านเข้าชมโรงงานสาหร่าย ของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลี ผลิตสาหร่ายใหม่ สด ทุกวันมีหลายรสชาติให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝาก จากนั้นนำท่าน เรียนรู้วิธีการทำ คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ แล้วเค้าก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำ จิ้มกะโชยุญี่ปุ่นหรือวาซาบิก็ได้ ตามร้านอาหารก็จะมีทำเป็นพิเศษ คือมีผัดซอสมาให้จิ้มราดด้วย
พิเศษ!!! ฟรีใส่ชุดประจำชาติเกาหลี ฮันบก มีหลากหลายชุดให้ท่านได้เลือกใส่พร้อมเก็บภาพประทับใจ จากนั้นนำท่าน ชม “พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ” เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” ที่ทำให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่ เป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่ เป็นความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสาม มิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพ ให้มีมิติเหมือนจริง
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการเมนูจิมดัก เป็นไก่ผัดกับวุ้นเส้นและผักอร่อยมากมาย เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านอีวาแด อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยอีวา มหาวิทยาลัยสตรีที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นถนนที่สามารถเดินช้อปปิ้งในร้านเสื้อสวยสุดอาร์ตแบบ ราคานักศึกษา และอัพเดตสตรีท สไตล์ จากแฟชั่นนิสต้าตัวจริง ส่วนกลางคืนเป็นแหล่งปาร์ตี้ที่ chic สุดในโซล จากนั้นเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของ (ซุปเปอร์มาเก๊ตละลายเงินวอน) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก  ลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง ( มาม่าเกาหลี)
จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน
20.30 น.    ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร   โดยเที่ยวบินที่  TW101
00.05 น.    ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางขณะนั้นแต่จะคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง


รีวิวภาพทัวร์เกาะเชจู

ทัวร์เกาะเชจู ซอพจิโกจิ (Seopjikoji)ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ซอพจิโกจิ (Seopjikoji) เที่ยวเกาะเชจู ถ้ำมีชอน (Michon Cave) เที่ยวเกาหลี เกาะเชจู ถ้ำมีชอน (Michon Cave) ทัวร์เกาะเชจู Teddy Bear Museum เที่ยวเกาะเชจู เที่ยวเกาหลี Teddy Bear Museum
เงื่อนไขการจองทัวร์เกาหลี

 อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด  ไปกลับพร้อมกรุ๊ป / น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน  
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
3. โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จำนวน 4 คืน / อาหารทุกมื้อตามที่รายการระบุ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
4. ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ  25,000 วอน หรือ 30 USD หรือ 750 บาท ต่อท่านตลอดทริป
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ เป็นต้น
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %   
4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม  /  ค่าวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง  พร้อมชำระมัดจำ  10,000 บาท  สำหรับเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท
2. ชำระค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
3. การยกเลิกไม่น้อยกว่า 45 วัน คือมัดจำทั้งหมด
4. ยกเลิกล่วงหน้า 30 – 44 วันก่อนเดินทาง หักมัดจำท่านละ 1,000 / 2,000 บาท
5. ยกเลิกล่วงหน้า 15 – 29 วันก่อนเดินทาง หักมัดจำท่านละ 3,000 / 6,000 บาท
6. ยกเลิกหลัง 14 วันก่อนเดินทาง หักค่าดำเนินการ 100 %   
7. ยกเลิกจากกรณี อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย กรุณาส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ หรือ เหตุผลอื่นๆกระกอบการพิจารณา

หมายเหตุ
1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ  20  ท่านขึ้นไป
2. หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทางท่องเที่ยว
3. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด


รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์เกาหลี เกาะเชจู

www.namchatour.com ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท ทีม ทราเวล เซอร์วิส จำกัด
44 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230
เบอร์โทร. 02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688 แฟกซ์. 02 947 8622
Hotline: 089 445 1043 (รัน), 097 459 6154 (นวล), 091 964 5546 (น้อง)
Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  teamtravel-nong (น้อง) 

อีเมล์. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   www.namchatour.com
www.teamtravelservice.com
ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266
ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

Style Setting

Fonts

Layouts( inner pages )

Direction

Template Widths

px  %

px  %