ทัวร์ฮอกไกโด ราคาถูก บ่อนรกจิโกกุดานิ    ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ฮอกไกโด, ทัวร์ฮอกไกโด ราคาถูก คลองโอตารุ   ทัวร์ฮอกไกโด, ทุ่งดอกพิงพ์มอสทากิโนะอุเอะ

ทัวร์ฮอกไกโด Hokkaido Romantic 5วัน3คืน (BR) เมษายน ,พฤษภาคม 2018 
1 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
2 เปลี่ยนต่อเครื่องที่สนามบินเถ้าหยวน-สนามบินชิโตเสะ- เมืองโนโบริเบะทสึ B/L/D อาหารเช้า+กลางวัน (บนเครื่อง)"
3 โนโบริเบทสึ-อาซาฮิคาว่า-สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลี่ยน-โซอุนเคียว B/L/D (เมนูขาปูยักษ์)
4 สวนดอกทิวลิปคามิยูเบะทสึ - ทุ่งดอกพิงพ์มอสทากิโนะอุเอะ - อาซาฮิคาว่า B/L/D
5 อิสระ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย สนามบินจิโตเสะ - สนามบินเถ้าหยวน - กรุงเทพฯ B/-/- (ไม่มีอาหารกลางวัน)

วันเดินทาง :  20-25 เมษายน  2018    :  54,900 / 4-9 พฤษภาคม 18   :  57,900
ราคาเริ่มต้นที่   :   54,900
สายการบิน   :  อีว่า แอร์ (Eva Air)
รหัสทัวร์  :    NSML-5D3N-BR

downloadpdf  addfriend

 

วันเดินทาง / ราคา ผู้ใหญ่
พักห้องคู่
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
20-25 เมษายน  2018   
54,900 10,900
4-9 พฤษภาคม 2018   
57,900 13,500

หมายเหตุ :  ราคาเด็ก กรุณาสอบถาม 097-4596154

 

เงื่อนไขการจองทัวร์ฮอกไกโด 

สำรองที่นั่งจองทัวร์ บริษัท ทีม ทราเวล เซอร์วิส จำกัด
Hotline: 097 459 6154 (นวล) 
Line ID: team_n1 (นวล)
เบอร์โทร. 02-947 8744, 02-947 8955, 02-947 8688
บริษัท ทีม ทราเวล เซอร์วิส จำกัด เลขที่ใบอนุญาต 11/07266

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศการจราจลและการเมือง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
**อัตราค่าบริการ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือสัญชาติไทยพาสปอร์ตไทยเท่านั้น**
**ชาวต่างชาติกรุณาสอบถามก่อนการทำการจอง**

อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไปกลับ ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าภาษีสนามบิน
- ค่าห้องพักโรงแรมตามรายการ 2 คนต่อ 1 ห้อง
- ค่าอาหารตามรายการ ค่าพหนะและนำเที่ยวตามรายการ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ในรายการ
- ค่าไกด์ไทยนำเที่ยวตลอดรายการ
- ค่าบริการประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงิน 1,000,000.- บาท

ไม่รวมค่าบริการ
- ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและค่าแจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการที่ระบุในโปรแกรม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
- ค่าน้ำหนักกระเป๋ากรณีที่หนักเกินกว่า สายการบินกำหนดไว้
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1000฿ / คน /ทริป

***เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี **
ลูกค้าที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 56 เป็นต้นไปซึ่งไม่ต้องทำวีซ่า แต่ท่านจะต้องผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก่อนจึงจะสามารถเข้าญี่ปุ่นได้ จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่ประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือ ธุรกิจ
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี
5. เสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และยกเลิกเที่ยวบิน ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
6. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ สายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

เงื่อนไขการจองและการชำระค่าบริการ
1. ในการจองทัวร์ ต้องชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท หรือ ชำระจำนวนเต็มภายหลัง การจอง 3 วัน
2. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 45 วันก่อนการเดินทาง กรณีที่ไม่ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ บอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่งอีเมลใบจองทัวร์ หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ที่เบอร์ 02-559-2555 และแจ้งชื่อ ของผู้เดินทางถูกต้องตามตัวสะกด ตรงตามหนังสือเดินทาง หรือหน้าพาสปอตร์ ที่ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน รวมถึงทำการชำระค่ามัดจำและเท่านั้น มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจอง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขการยกเลิก / เปลี่ยนผู้เดินทาง
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้ส่วอีเมล์แจ้งการยกเลิกกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
(ยึดตามวันที่ได้รับอีเมล์)ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
1.1 ยกเลิกการเดินทาง 31 – 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาค่ามัดจำ
1.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 26 – 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่ามัดจำ
1.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 – 25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
1.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 0 – 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางกรณีที่เจ็บป่วย หรือร่างกายไม่สามารถเดินทางได้ในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทาง จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนพิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการว่างมัดจำ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี
3. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฎิเสธการเข้า - ออกนอกประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่า กรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วง วันหยุด หรือเทศกาล ทั้งไทยและญี่ปุ่น เช่น ตรุษจีน ,ปีใหม่, โกเด้นวีค, ช่วงซากุระ ,ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี, วันหยุดยาว เป็นต้น บริษัทได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงือนไขกับทางสายการบิน รวมทั้งเที่ยวบินพิเศษ บริษัทขอสงวนไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
5. กรณีชำระค่าทัวร์มัดจำเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนในการเปลี่ยนผู้เดินทาง และคืนค่าทัวร์ทั้งหมด


ทัวร์เกาหลี ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่  ทัวร์ญี่ปุ่น  ทัวร์ยุโรป ทัวร์เอเชีย

บริษัท ทีม ทราเวล เซอร์วิส จำกัด เลขที่ใบอนุญาต 11/07266
เบอร์โทร. 02-947 8744, 02-947 8955, 02-947 8688 / Hotline: 097 459 6154 (นวล) / Line ID:team_n1

เวปไซต์

www.namchatour.com 
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


phone banner1

 

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools)

 
น้ำวนนารุโตะ Naruto Whirlpools

น้ำวนนารุโตะ (Naruto Whirlpools) น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

โพสต์โดย ทีม ทราเวล เซอร์วิส บน 8 มิถุนายน 2016

น้ำวนนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ ซึ่งทำให้เกิดน้ำวนทุก ๆ 6 ชม. และเห็นบ่อยครั้งในตอนเช้าและตอนบ่าย ยาวนานครั้งละประมาณ 1-2 ชม. โดยขนาดของน้ำวนนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระแสน้ำ

ทีม ทราเวล เซอร์วิส

79/226 นวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

teamtravel.nr@gmail.com

02 947 8744, 02 947 8955, 02 947 8688

02 947 8622

Line ID: team_n1 (นวล)  teamtravel-run (รัน)  แอดไลน์ teamtravel-nong (น้อง)

addfriends en

logo

www.namchatour.com
ภายใต้การบริหารงานของ ทีม ทราเวล เซอร์วิส

เว็บในเครือ: 
www.teamtravelservice.com www.teamtravel.co.th 


ใบอนญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07266

ใบอนุญาตเลขที่ 11/07266

ส่งข้อความถึงเรา

Top